Termeni si conditii

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea-cumpararea de fructe, în sortimentele, cantitatile, la termenele si preturile prevazute în Anexa nr. 1 ce face obiectul prezentului contract. Bunurile vândute vor fi însotite de aviz de expeditie sau factura dupa caz.
Cheltuielile de transport si predare a bunurilor vor fi suportate de catre vanzator.

2. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

VÂNZATORUL se obliga la urmatoarele:
– sa livreze si sa predea bunurile vândute la termenele, în cantitatile, sortimentele si preturile prevazute in Anexa nr. 1 ce face obiectul prezentului contract;

CUMPARATORUL se obliga la urmatoarele:
– sa plateasca vânzatorului pretul în conditiile si la termenele stabilite în prezentul contract.

3. PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA

Preturile unitare sunt cele mentionate de Vanzator in Anexa nr. 1 la prezentul contract si vor face obiectul facturilor care se vor emite la sfarsitul lunii pentru livrarile efectuate in luna de referinta.

Cumparatorul va achita vânzatorului contravalorea facturilor emise de Vanzator in termen de 7 zile de la data emiterii facturii, prin ordin de plata sau numerar.

4. NOTIFICARI SI COMUNICARI

Orice comunicare sau notificare adresata de una din parti celeilalte, va fi socotita ca valabil îndeplinita daca este transmisa in forma scrisa in format electronic sau pe suport de hartie. Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una din parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul modalitatii mentionate anterior.

5. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

In cazul in care obligatiile nascute în baza acestui contract, sunt executate cu intarziere atat de furnizor si sau de cumparator, acest lucru da dreptul partii lezate de a percepe penalitati de întârziere în valoare de 0,3% din valoarea obligatiei neexecutate, pentru fiecare zi de intarziere.

6. FORTA MAJORA

Forta majora exonereaza de raspundere partile în cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se întelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa încheierea contractului si care împiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, în scris, în maximum 5(cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore, împreuna cu avertizare asupra efectelor si întinderii posibile a fortei majore, se va comunica în maximum 15(cincisprezece) zile de la aparitie. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare.

Daca aceste împrejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6(sase) luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. În nici un caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au îndatorirea de a-i onora toate obligatiile pâna la aceasta data.

7. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau în legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil atunci litigiul se va solutiona prin intermediul instantelor judecatoresti competente.

8. INCETAREA CONTRACTULUI

Contractul poate inceta la initiativa oricarei dintre parti daca acest lucru este notificat in scris.